Tystlythyrau

The Royal Mint

Mae Matthew James, sy'n Uwch Arbenigwr Gwella Prosesau yn y Bathdy Brenhinol yn esbonio sut maen nhw wedi defnyddio metal ynghyd â'r manteision i'r cwmni.

Alex Collier

Mae Alex, sy'n Rheolwr Gweithrediadau yn y Bathdy Brenhinol, yn gweithio ar hyn o bryd ar y prosiect Systemau Adnabod Diogel Integredig (iSIS) yn y Bathdy Brenhinol. Mae hon yn dechnoleg arobryn gyffrous a ddatblygwyd gan y Bathdy Brenhinol i atal copïau twyllodrus o ddarnau arian rhag cael eu cynhyrchu. Ar hyn o bryd mae Alex yn gweithio ar gynhyrchu'r darn £1 newydd lle caiff y dechnoleg hon ei defnyddio am y tro cyntaf mewn unrhyw ran o'r byd.

Gan ymuno â'r cwmni gyda 12 cymhwyster TGAU, dechreuodd ei yrfa waith yn ardal gynhyrchu gyffredinol y Bathdy. Oherwydd ei etheg waith gadarn, cafodd Alex ei symud i adran gaenau'r busnes a'i roi ar lwybr datblygiad personol, a oedd yn cynnwys ei ymrestru ar fodiwlau deunyddiau a chaenau metal. Am nad oedd wedi bod yn ynghlwm ag addysg ers sefyll ei TGAU, dywedodd Alex wrthym ei fod yn poeni i ddechrau y byddai'n gweld y cyrsiau'n anodd. Fodd bynnag, drwy waith caled, ymrwymiad a rhwydwaith cymorth cadarn yn y Bathdy Brenhinol, cyflawnodd Alex y marciau uchaf yn ei ddosbarth ym mhob un ond un o'r pum modiwl a ddilynodd. Soniodd am y ffordd roedd ei sgiliau a'i wybodaeth newydd wedi cynyddu ei hyder ac mae'n teimlo bellach ei fod yn gwneud cyfraniad mwy gwerthfawr i'w dîm, yn arbennig pan ddaw i ddatrys problemau a meddwl am syniadau newydd. Mae dysgu wedi mynd â bryd Alex ac mae nawr yn bwriadu astudio cyrsiau metal pellach, ac mae'n gobeithio symud ymlaen i gwrs gradd lawn. Mae Alex yn esiampl wych o'r hyn y gellir ei gyflawni os ydych yn herio'ch hun i wthio'ch ffiniau.


Oceaneering

Oceaneering a metal yn gweithio ar y cyd

Mae Oceaneering International yn dathlu 50 mlynedd o fusnes eleni. Ers ei sefydlu, mae'r cwmni wedi trawsnewid o fod yn gwmni deifio rhanbarthol bach yn America i fod yn ddarparwr cynnyrch a gwasanaethau peirianneg ar lefel fyd-eang. Yn 2014, roedd Oceaneering International yn cyflogi dros 12,000 o bobl mewn 25 o wledydd.

Mae'r gwasanaethau a ddarperir gan Oceaneering International yn niferus ac amrywiol; mae'r swyddfa ranbarthol yn Abertawe yn rhan o'r adran Uniondeb Asedau, sy'n arwain y diwydiant o ran darparu gwasanaethau sy'n canolbwyntio ar risg a dibynadwyedd. Mae gan swyddfa ranbarthol Abertawe ddiddordeb bob amser mewn dod o hyd i ffyrdd o wella'u gwybodaeth dechnegol fel bod modd cynnal eu gwasanaeth cwsmeriaid i safon uchel iawn. Gyda'r nod o wella gwybodaeth dechnegol, mynychodd Oceaneering gwrs Technoleg Cyrydu a Chaenau a ddarparwyd gan brosiect metal. Mae'r Prosiect Addysg Hyfforddiant a Dysgu Deunyddiau a gefnogir gan yr UE yn brosiect seiliedig ar waith unigryw sy'n cynnig cyrsiau deunyddiau a meteleg a gyllidir. Roedd y cwrs Technoleg Cyrydu a Chaenau a fynychwyd gan aelodau o dîm Oceaneering yn cynnwys agweddau cemegol ar gyrydu, cyrydu metelau annhebyg, agennau, trydyllu ac awyru gwahaniaethol yn ogystal â dulliau atal cyrydu drwy ddefnyddio caenau meteleg ac organig.

Mae Rod Thomas o Oceaneering yn disgrifio'r cwrs hwn fel "cyflwyniad trylwyr llawn gwybodaeth am fecanweithiau cyrydu a thechnolegau caenu. Gellir cymhwyso llawer o'r eitemau a drafodir yn ystod yr hyfforddiant hwn i brosiectau arolygu ar lefel fyd-eang"

www.oceaneering.com


Tata

Mae Brian Edy, Rheolwr Datblygu Technegol Tata'n esbonio sut maen nhw'n defnyddio metal a'r manteision sydd i'r cwmni a'r cyflogeion.

Mae Terry-Louise Betambeau a James Lelliot yn rhannu eu profiadau o metal yn lansiad yr Academi Ddeunyddiau, sef cysyniad hyfforddi Deunyddiau a Meteleg newydd gan Brifysgol Abertawe. Am fwy o wybodaeth am yr Academi Ddeunyddiau, ewch i m2a.wales

Terry-Louise Betambeau


LASE Ltd

Sut mae metal yn gallu helpu busnesau bach

Swyddfan gorchuddio laser a chaledu yn bennaf yw LASE Cyf, ond maent hefyd yn adeiladu peiriannau ac yn darparu gwasanaeth ymgynghori i'r diwydiant laseri. Maen nhw'n defnyddio system orchuddio laser robotig i osod caenau metalig i gydrannau diwydiannol er mwyn gwella'u perfformiad yng nghyswllt cyrydu neu draul. Mae'r fenter newydd wedi'i lleoli yng Nghastell-nedd ac roedd am gyrchu hyfforddiant o safon uwch ond a oedd yn hyblyg yn ôl eu hanghenion. Mae nifer y cyflogeion yn fach ac felly mae'n anodd iddynt gyflawni eu busnes tra'n rhyddhau cyflogeion am unrhyw gyfnod estynedig. Oherwydd natur hyblyg cyrsiau metal roedd LASE yn gallu cyrchu cyrsiau a oedd o safon dechnegol uchel heb gael unrhyw effaith andwyol ar y busnes. Roedd y gallu i ddewis a dethol cyrsiau byr er mwyn cynyddu gwybodaeth dechnegol cyflogeion mewn meysydd allweddol o fantais er mwyn helpu i sicrhau bod eu hanghenion busnes yn cael eu cyflawni ynghyd â chynyddu gwybodaeth eu cyflogeion.

Mae Ben Lester wedi mynychu cyrsiau Cyflwyniad i Ddeunyddiau, Technoleg Cyrydu a Chaenau a Metaleg Ymarferol a dywedodd, "Mae cyrsiau metal wedi fy helpu i gael dealltwriaeth a gwerthfawrogiad o ochr dechnegol a metelegol yr hyn a wnawn yn LASE. Mae'r modiwl technegol cyrydu a chaenau, yn arbennig, wedi gwella fy nealltwriaeth o'r gwahanol fathau o gyrydu'n fawr a'r ffordd mae ein caenau'n gallu diogelu rhagddynt. Edrychaf ymlaen at fynychu rhagor o gyrsiau yn y dyfodol."

www.lase.co.uk