Cyrsiau

Materion Amgylcheddol

Gyda’r ffocws ar yr amgylchedd yn cynyddu’n barhaus a deddfwriaeth yn newid yn gyflym, mae’n dod yn bwysicach deall dylanwad diwydiant ar yr amgylchedd. Mae’r cwrs hwn yn darparu addysg ar y ddeddfwriaeth gyfredol ac ar ddylanwad diwydiant ar yr amgylchedd.

Cyllidir yn rhannol
£300

Cofrestru

Cyllidir yn rhannol £300

Cofrestru

Pwy ddylai fod yn bresennol?

Bydd y cwrs yn addas ar gyfer personél technegol, peirianwyr a rheolwyr cynhyrchu y mae eu rolau’n cynnwys delio gyda materion amgylcheddol, neu y byddai gwybodaeth am faterion amgylcheddol o fantais iddynt.

Nodau’r cwrs

Darparu trosolwg o ddeddfwriaeth amgylcheddol, a chipolwg ar yr heriau amgylcheddol mae diwydiant modern yn eu hwynebu. Disgrifio materion llygredd penodol cysylltiedig â diwydiant yng nghyswllt d?r, awyr a thir, a darparu canllawiau ymarferol ar hawlenni amgylcheddol, a’r camau sy’n ofynnol i gyflawni statws ISO14001.

Canlyniadau dysgu

 • Dealltwriaeth o ddeddfwriaeth amgylcheddol a’i heffaith ar ddiwydiant
 • Canllawiau ymarferol ar sut mae sicrhau hawlenni amgylcheddol
 • Disgrifiad o’r camau sy’n ofynnol i sefydlu system rheolaeth amgylcheddol, i sicrhau cydymffurfiaeth ag ISO14001
 • Dealltwriaeth o’r rôl y gall technoleg ei chwarae o ran lleihau’r effaith amgylcheddol

Rhaglen y cwrs

 • Adolygiad o faterion amgylcheddol, a’u heffaith ar iechyd, adnoddau a pholisi ynni
 • Disgrifiad o’r ddeddfwriaeth amgylcheddol helaeth sy’n berthnasol i ddiwydiant
 • Effaith trethiant amgylcheddol
 • Diffinio’r broses ar gyfer sicrhau hawlenni amgylcheddol
 • Mapio’r fframwaith er mwyn i sefydliad roi system rheolaeth amgylcheddol effeithiol ar waith
 • Adolygu’r sefydliadau sydd â rôl yn y gwaith o blismona cydymffurfiaeth â materion amgylcheddol
 • Adolygu ffynonellau pwysig o lygredd yn yr awyr, yn y d?r, ac ar y tir
 • Astudiaethau achos diwydiannol sydd wedi ymdrin â phroblemau amgylcheddol penodol
 • Amlinelliad o rôl datblygiadau technolegau cyfredol ar leihau difrod amgylcheddol
 • Disgrifiad o nifer o fentrau Ymchwilio, Datblygu a Phrofi (RD&T) pwysig a allai ddarparu atebion effeithiol yn y dyfodol

Hyd

Course duration is 21 hours – courses can be taught over three consecutive days, three days over a three week period, or as evening sessions. diwrnod a asesu.

Asesu

Arholiad ysgrifenedig 2 awr.