Cefndir

Mae cwrs metal (Addysg, Hyfforddiant a Dysgu am Ddeunyddiau a Gweithgynhyrchu) yn brosiect sy'n cael ei arwain gan alw yn y diwydiant, i uwchsgilio dros 360 o bobl yn y maes Deunyddiau a Gweithgynhyrchu Uwch drwy ddarparu cyrsiau byr, 10 credyd ar lefel 4 neu'n uwch. Prosiect dysgu seiliedig ar waith yw metal sy'n canolbwyntio ar fodiwlau hyfforddiant technegol i fynd i'r afael â phrinderau sgiliau a darparu'r sgiliau sydd eu hangen ar ddiwydiant i ffynnu mewn sector sy'n cael ei arwain gan wybodaeth.

Lleolir metal yng Ngholeg Peirianneg Prifysgol Abertawe, sef adran sy'n cyrraedd y 10 uchaf am Beirianneg yn y DU ac sydd wedi ennill enw da ar lefel ryngwladol am ragoriaeth.

Mae metal yn cynnig cyfres o Gymwysterau Credydau y gellir eu defnyddio tuag at ddatblygiad proffesiynol ac addysg bellach os dymunir hynny.

Drwy £1.1 miliwn o Gronfa Gymdeithasol Ewrop drwy Lywodraeth Cymru y mae modd darparu metal.

Beth yw'r manteision?

 • Datblygiad personol
 • Cyfleoedd gyrfaol
 • Gwell perfformiad
 • Gwella'r posibilrwydd y cewch ddyrchafiad
 • Cymhwyso gwybodaeth i sicrhau effeithlonrwydd prosesau
 • Ennill gwybodaeth sy'n gallu arwain at well cynhyrchiant a glynu wrth safonau ansawdd
 • Mae cyflogeion yn magu dealltwriaeth sylfaenol o brosesau a rhoddir hwb i'w hyder a'u morâl
 • Mae'r fantais gyffredinol yn gallu cael effaith gadarnhaol ar enw da'r cwmni a'i broffil oherwydd gwell bodlonrwydd cwsmeriaid yn sgil darparu cynnyrch a/neu wasanaeth o ansawdd
 • Lleihau defnydd aneffeithlon o amser a deunyddiau
 • Mae’r profiad cadarnhaol a geir drwy hyfforddiant metal yn gallu arwain at gydlynu gwell ymysg timau

Beth gallaf ei wneud gyda'm cymhwyster?

Bydd eich Cymhwyster Credyd ar lefel academaidd sy'n cael ei chydnabod ar lefel Ewropeaidd. Gallwch ei ddefnyddio;

 • Yn rhan o'ch CV i ddarparu tystiolaeth o'ch gallu a gall ategu arbenigedd
 • Yn rhan o Ddatblygiad Proffesiynol Parhaus a gall gyfrif tuag at gymwysterau proffesiynol fel statws Peiriannydd Siartredig (CEng)
 • I ennill Dyfarniad Dysgwr Proffesiynol drwy gwblhau chwe chwrs

Am fod y cyrsiau'n cario credydau gellir eu defnyddio tuag at ddysgu pellach ac i ennill cymwysterau addysg uwch. Mae metal yn cynnig llwybr dilyniant i ddysgwyr proffesiynol ymlaen i gyrsiau gradd rhan-amser a hyd yn oed i ddoethuriaeth lawn.

METaL 2 (metal) – Cyfeirnod Cynllun Addysg, Hyfforddiant a Dysgu am Ddeunyddiau a Gweithgynhyrchu / Materials and Manufacturing Education Training and Learning Scheme: SA.49704

Amcanion y Brifysgol fydd hybu dysg a gwybodaeth trwy addysgu ac ymchwil, ymgymryd â gweithgareddau i hyrwyddo datblygiad diwylliannol, cymdeithasol ac economaidd yng Nghymru a’r tu hwnt a chyfrannu iddynt (Prifysgol Abertawe - Siarter Atodol 2007, paragraff 3).

Prif amcan y gweithrediad yw darparu'r sail sgiliau technegol angenrheidiol sy'n ofynnol ar ddiwydiant Cymru i barhau'n gystadleuol mewn marchnad fyd-eang sy'n prysur symud. Bydd hyn yn arwain at gynnyrch o werth ychwanegol uwch a fydd, yn y pen draw, yn arwain at sector gweithgynhyrchu cynaliadwy a llewyrchus. Bydd y sail sgiliau hefyd yn arwain at gronfa gystadleuol o ran swyddi sy'n darparu'r wybodaeth dechnegol i staff er mwyn i ddiwydiant lwyddo.

Lawrlwytho'r ddogfen yma